ANBI

Stichting Kringloop Alphen is door de Belastingdienst met ingang van 1 december 2023 aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze aan een aantal voorwaarden voldoet:

 • De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten.
 • De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.

(Bron: De Belastingdienst)

Als u hier klikt vindt u het standaardformulier Publicatieplicht ANBI.